نمایش 1–12 از 25 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 12

حصیر خمره ای درب دار

95,000 تومان

محصولات تولید شده از حصیر، بسیار متنوع و جذاب هستند. از حصیربافی در تهیه ی گلدان، انواع سبد میوه ، زیرقابلمه ای، ساک خرید، کشکدان ظرف نان و دهها محصول دیگر استفاده می شود. از آنجا که حصیربافی حرفه ای قدیمی در بین صنعتگران این حرفه می باشد مانند صنعتگران گلیم بافی، در کار خود حرفه ای هستند، هر محصول و کالایی که ببینند را می توانند با استفاده از ذهن خلاق خود بازآفرینی کنند. بدین صورت در طی قرنها محصولات متنوع از جنس حصیر تولید شده است و به دلیل کاربردی بودن این محصولات در زندگی روزمره، حصیربافی هنوز هنری در حال انجام و فعال است.

زیر قابلمه ای حصیری متوسط

39,000 تومان

محصولات تولید شده از حصیر، بسیار متنوع و جذاب هستند. از حصیربافی در تهیه ی گلدان، انواع سبد میوه ، زیرقابلمه ای، ساک خرید، کشکدان ظرف نان و دهها محصول دیگر استفاده می شود. از آنجا که حصیربافی حرفه ای قدیمی در بین صنعتگران این حرفه می باشد مانند صنعتگران گلیم بافی، در کار خود حرفه ای هستند، هر محصول و کالایی که ببینند را می توانند با استفاده از ذهن خلاق خود بازآفرینی کنند. بدین صورت در طی قرنها محصولات متنوع از جنس حصیر تولید شده است و به دلیل کاربردی بودن این محصولات در زندگی روزمره، حصیربافی هنوز هنری در حال انجام و فعال است.

زیرقابلمه ای حصیر رنگی

37,900 تومان

محصولات تولید شده از حصیر، بسیار متنوع و جذاب هستند. از حصیربافی در تهیه ی گلدان، انواع سبد میوه ، زیرقابلمه ای، ساک خرید، کشکدان ظرف نان و دهها محصول دیگر استفاده می شود. از آنجا که حصیربافی حرفه ای قدیمی در بین صنعتگران این حرفه می باشد مانند صنعتگران گلیم بافی، در کار خود حرفه ای هستند، هر محصول و کالایی که ببینند را می توانند با استفاده از ذهن خلاق خود بازآفرینی کنند. بدین صورت در طی قرنها محصولات متنوع از جنس حصیر تولید شده است و به دلیل کاربردی بودن این محصولات در زندگی روزمره، حصیربافی هنوز هنری در حال انجام و فعال است.

سبد حصیری بیضی متوسط

49,450 تومان

محصولات تولید شده از حصیر، بسیار متنوع و جذاب هستند. از حصیربافی در تهیه ی گلدان، انواع سبد میوه ، زیرقابلمه ای، ساک خرید، کشکدان ظرف نان و دهها محصول دیگر استفاده می شود. از آنجا که حصیربافی حرفه ای قدیمی در بین صنعتگران این حرفه می باشد مانند صنعتگران گلیم بافی، در کار خود حرفه ای هستند، هر محصول و کالایی که ببینند را می توانند با استفاده از ذهن خلاق خود بازآفرینی کنند. بدین صورت در طی قرنها محصولات متنوع از جنس حصیر تولید شده است و به دلیل کاربردی بودن این محصولات در زندگی روزمره، حصیربافی هنوز هنری در حال انجام و فعال است.

سبد حصیری تک دسته

79,500 تومان

محصولات تولید شده از حصیر، بسیار متنوع و جذاب هستند. از حصیربافی در تهیه ی گلدان، انواع سبد میوه ، زیرقابلمه ای، ساک خرید، کشکدان ظرف نان و دهها محصول دیگر استفاده می شود. از آنجا که حصیربافی حرفه ای قدیمی در بین صنعتگران این حرفه می باشد مانند صنعتگران گلیم بافی، در کار خود حرفه ای هستند، هر محصول و کالایی که ببینند را می توانند با استفاده از ذهن خلاق خود بازآفرینی کنند. بدین صورت در طی قرنها محصولات متنوع از جنس حصیر تولید شده است و به دلیل کاربردی بودن این محصولات در زندگی روزمره، حصیربافی هنوز هنری در حال انجام و فعال است.

سبد حصیری تک دسته متوسط

45,450 تومان

محصولات تولید شده از حصیر، بسیار متنوع و جذاب هستند. از حصیربافی در تهیه ی گلدان، انواع سبد میوه ، زیرقابلمه ای، ساک خرید، کشکدان ظرف نان و دهها محصول دیگر استفاده می شود. از آنجا که حصیربافی حرفه ای قدیمی در بین صنعتگران این هنر می باشد مانند صنعتگران گلیم بافی، در کار خود حرفه ای هستند، هر محصول و کالایی را که ببینند می توانند با استفاده از ذهن خلاق خود بازآفرینی کنند. بدین صورت در طی قرنها محصولات متنوع از جنس حصیر تولید شده است و به دلیل کاربردی بودن این محصولات در زندگی روزمره، حصیربافی هنوز هنری در حال انجام و فعال است.

سبد حصیری چهار گوش

75,450 تومان

محصولات تولید شده از حصیر، بسیار متنوع و جذاب هستند. از حصیربافی در تهیه ی گلدان، انواع سبد میوه ، زیرقابلمه ای، ساک خرید، کشکدان ظرف نان و دهها محصول دیگر استفاده می شود. از آنجا که حصیربافی حرفه ای قدیمی در بین صنعتگران این حرفه می باشد مانند صنعتگران گلیم بافی، در کار خود حرفه ای هستند، هر محصول و کالایی که ببینند را می توانند با استفاده از ذهن خلاق خود بازآفرینی کنند. بدین صورت در طی قرنها محصولات متنوع از جنس حصیر تولید شده است و به دلیل کاربردی بودن این محصولات در زندگی روزمره، حصیربافی هنوز هنری در حال انجام و فعال است.

سبد حصیری درب دار متوسط

89,000 تومان

محصولات تولید شده از حصیر، بسیار متنوع و جذاب هستند. از حصیربافی در تهیه ی گلدان، انواع سبد میوه ، زیرقابلمه ای، ساک خرید، کشکدان ظرف نان و دهها محصول دیگر استفاده می شود. از آنجا که حصیربافی حرفه ای قدیمی در بین صنعتگران این حرفه می باشد مانند صنعتگران گلیم بافی، در کار خود حرفه ای هستند، هر محصول و کالایی که ببینند را می توانند با استفاده از ذهن خلاق خود بازآفرینی کنند. بدین صورت در طی قرنها محصولات متنوع از جنس حصیر تولید شده است و به دلیل کاربردی بودن این محصولات در زندگی روزمره، حصیربافی هنوز هنری در حال انجام و فعال است.

سبد حصیری دسته دار

54,900 تومان

محصولات تولید شده از حصیر، بسیار متنوع و جذاب هستند. از حصیربافی در تهیه ی گلدان، انواع سبد میوه ، زیرقابلمه ای، ساک خرید، کشکدان ظرف نان و دهها محصول دیگر استفاده می شود. از آنجا که حصیربافی حرفه ای قدیمی در بین صنعتگران این حرفه می باشد مانند صنعتگران گلیم بافی، در کار خود حرفه ای هستند، هر محصول و کالایی که ببینند را می توانند با استفاده از ذهن خلاق خود بازآفرینی کنند. بدین صورت در طی قرنها محصولات متنوع از جنس حصیر تولید شده است و به دلیل کاربردی بودن این محصولات در زندگی روزمره، حصیربافی هنوز هنری در حال انجام و فعال است.

سبد حصیری دم دستی

25,500 تومان

محصولات تولید شده از حصیر، بسیار متنوع و جذاب هستند. از حصیربافی در تهیه ی گلدان، انواع سبد میوه ، زیرقابلمه ای، ساک خرید، کشکدان ظرف نان و دهها محصول دیگر استفاده می شود. از آنجا که حصیربافی حرفه ای قدیمی در بین صنعتگران این حرفه می باشد مانند صنعتگران گلیم بافی، در کار خود حرفه ای هستند، هر محصول و کالایی که ببینند را می توانند با استفاده از ذهن خلاق خود بازآفرینی کنند. بدین صورت در طی قرنها محصولات متنوع از جنس حصیر تولید شده است و به دلیل کاربردی بودن این محصولات در زندگی روزمره، حصیربافی هنوز هنری در حال انجام و فعال است.

ظرف حصیری استوانه بدون درب

35,900 تومان

محصولات تولید شده از حصیر، بسیار متنوع و جذاب هستند. از حصیربافی در تهیه ی گلدان، انواع سبد میوه ، زیرقابلمه ای، ساک خرید، کشکدان ظرف نان و دهها محصول دیگر استفاده می شود. از آنجا که حصیربافی حرفه ای قدیمی در بین صنعتگران این حرفه می باشد مانند صنعتگران گلیم بافی، در کار خود حرفه ای هستند، هر محصول و کالایی که ببینند را می توانند با استفاده از ذهن خلاق خود بازآفرینی کنند. بدین صورت در طی قرنها محصولات متنوع از جنس حصیر تولید شده است و به دلیل کاربردی بودن این محصولات در زندگی روزمره، حصیربافی هنوز هنری در حال انجام و فعال است.

ظرف حصیری بلند درب دار

77,900 تومان

محصولات تولید شده از حصیر، بسیار متنوع و جذاب هستند. از حصیربافی در تهیه ی گلدان، انواع سبد میوه ، زیرقابلمه ای، ساک خرید، کشکدان ظرف نان و دهها محصول دیگر استفاده می شود. از آنجا که حصیربافی حرفه ای قدیمی در بین صنعتگران این حرفه می باشد مانند صنعتگران گلیم بافی، در کار خود حرفه ای هستند، هر محصول و کالایی که ببینند را می توانند با استفاده از ذهن خلاق خود بازآفرینی کنند. بدین صورت در طی قرنها محصولات متنوع از جنس حصیر تولید شده است و به دلیل کاربردی بودن این محصولات در زندگی روزمره، حصیربافی هنوز هنری در حال انجام و فعال است.